Gedragscode

ILFU wil een plaats te zijn waar iedereen zich veilig voelt en waar iedereen met respect behandeld wordt. We geloven dat iedereen verantwoordelijk is voor een veilige en goede sfeer en vragen daarom om een collectieve inzet van alle medewerkers, artiesten en bezoekers.

Scroll for English.

ILFU Gedragscode

Er is binnen ILFU geen plaats voor:

  • Discriminatie, op wat voor manier dan ook. Uitspraken, handelingen of beslissingen die beledigend of vernederend zijn vanwege onderscheid op grond van bijvoorbeeld een fysieke of geestelijke beperking, etnische achtergrond, uiterlijk, afkomst, godsdienst, politieke gezindheid, leeftijd, burgerlijke staat, chronische ziekte, geslacht, levensovertuiging of seksuele geaardheid zijn verboden.

  • Seksuele intimidatie. Bij ILFU zijn ongewenste aanrakingen, dubbelzinnige opmerkingen of ander ongewenst gedrag met een seksuele connotatie niet toegestaan.

  • Agressie, intimidatie en het gebruik van fysiek, verbaal of schriftelijk geweld. We dulden bijvoorbeeld geen bedreigingen, gescheld, gevloek of het hardhandig vastpakken van anderen.

  • Beledigingen. Bij ILFU wordt denigrerend of discriminerend taalgebruik niet getolereerd.Deze gedragscode geldt voor iedereen die betrokken is bij ILFU, als medewerkers, artiest, partner of bezoeker.

Als je bij ILFU in een onveilige situatie terecht komt of daar getuige van bent en als je melding wilt doen van grensoverschrijdend gedrag, zoek dan contact met een van onze medewerkers of met één van de medewerkers of beveiligers van de locatie. Je kunt ook mailen naar de zakelijk directeur van ILFU, Monique Dirven, monique@ilfu.com.

ILFU Code of Conduct

ILFU strives to be a place where everyone feels safe, and everyone is treated with respect. We believe that it is our shared responsibility to create a safe and pleasant atmosphere, and we ask for the collective effort of all employees, artists and visitors in achieving that goal.

At the ILFU activities, there is no place for:

  • Discrimination, in any form. Any statements, actions or decisions that are insulting or humiliating due to discrimination based on: a physical or mental disability, race/appearance, origins, religion, political convictions, age, marital status, chronic illness, gender, philosophy or sexual orientation are prohibited.

  • Sexual intmidation. Any forms of inappropriate physical contact, comments or other behaviour with a sexual connotation are prohibited at ILFU.

  • Aggression, intimidation and the use of physical, verbal or written violence. We will not tolerate threats, cursing or violent holding or gripping of other people.

  • Insults. Insults, derogatory or discriminatory language will not be tolerated at ILFU. This code of conduct applies to everyone involved with ILFU, whether as an employee, volunteer, artist, partner or visitor. If you find yourself in an unsafe situation at ILFU, are a witness to such a situation or wish to report inappropriate behaviour, please feel free to contact our employees or the security staff at the location. You can also send an e-mail to: monique@ilfu.com