REGLEMENT NK POETRY SLAM 2023

1) Programmaonderdelen

2) Regionale poetry slams en afvaardiging van NK-kandidaten

3) NK Poetry Slam opzet en jurering

4) Diskwalificatie & overige voorwaarden

5) Disclaimer

______________________________________________________________

1) Programmaonderdelen

De halve finale en de finale van het NK Poetry Slam worden georganiseerd door het ILFU (International Literature Festival Utrecht) en maken onderdeel uit van het ILFU festivalprogramma.

a) In de halve finale op woensdag 13 september treden veertien deelnemers elk twee keer op, verspreid over twee locaties (zeven dichters per locatie). Uit de halve finale gaan in totaal acht deelnemers door naar de finale (vier per locatie).

b) De finale vindt plaats op zaterdag 23 september. Er zijn acht deelnemers.

______________________________________________________________

2) Regionale poetry slams en afvaardiging van NK-kandidaten

a) Definitie poetry slam

Een poetry slam is een openbare presentatie van voorgedragen teksten waarbij sprake is van competitie tussen de deelnemers. Zowel voordracht als tekstuele inhoud worden beoordeeld. De wedstrijd heeft een deels of geheel open inschrijving waarbij kandidaten hun eigen teksten in enkele minuten voordragen en waarbij het publiek en/of een jury een winnaar kiest. Alle soorten teksten kunnen in aanmerking komen voor poetry slam. Publiek en/of jury bepalen uiteindelijk wat slam poetry is.

Vast onderdeel van poetry slam is dat het is voorbehouden aan het publiek om de winnaar aan te wijzen. Bij voorkeur kan het hele publiek meestemmen. Dat gaat doorgaans middels een publiekspoll in de vorm van applausmeting, het omhooghouden of werpen van rozen, briefjes, of andere oplossingen. Daarnaast kan ook een vakjury of stemadviseur aangewezen worden voor de beoordeling.

b) NK Poetry Slam

Het NK Poetry Slam is de jaarlijkse landelijke finale van alle regionale Nederlandstalige poetry slams in Nederland en Vlaanderen. De weg naar het NK loopt dus altijd via een regionale slam. Alle regionale Nederlandse slams krijgen de kans om één deelnemer af te vaardigen voor het NK. Als een regionale slam vijf of meer voorrondes organiseert mag die slam twee deelnemers afvaardigen in plaats van één. De NK-organisatie deelt geen wildcards uit aan individuen.

In 2023 kiest het NK Poetry Slam voor zowel de halve als de hele finale voor een combinatie van stemmen van een vakjury en het publiek. In de halve finale geeft het publiek een stem door rozen omhoog te houden en de jury middels gesproken feedback. In de finale geeft het publiek hun stem middels applaus, de jury middels een cijfer. 

c) Criterium voor deelname

In 2023 geldt: alle slams die aan definitie 2a voldoen mogen een kandidaat afvaardigen naar het NK. Er zijn 14 plaatsen in de halve finale. De grootste slams (vanaf vijf voorrondes) mogen twee kandidaten leveren, tot die 14 plaatsen vol zijn. De grootte wordt ten eerste gemeten in het aantal rondes tijdens het jaar, vervolgens in het geschatte aantal kandidaten per jaar. Slams waarbij alleen ervaren slammers worden uitgenodigd, gelden als demonstratieslams en mogen dus geen kandidaat afvaardigen naar het NK Poetry Slam. Het criterium voor deelname kan veranderd worden als de slamsituatie in Nederland wijzigt en wordt pas definitief vastgelegd op het moment dat duidelijk is hoeveel slams er zullen deelnemen aan het NK.

d) Aanmelding kandidaten

Kandidaten moeten bij voorkeur uiterlijk in juni 2023 worden aangemeld.

e) Wie zijn de kandidaten

In principe geldt dat de jaarwinnaar van een regionale slam naar het NK gaat. Bij verhindering of weigering van deelname door de jaarwinnaar, of indien de jaarwinnaar reeds uitkomt voor een andere regionale slam, kan de organisator besluiten tot afvaardiging van een andere deelnemer. In dat geval wordt aanbevolen de nummer twee te selecteren. De uiteindelijke keuze voor de kandidaten ligt echter altijd bij de betreffende organisatie. Ten allen tijde verloopt de aanmelding van deelnemers aan het NK Poetry Slam via de organisatoren van de betreffende regionale slams.

f) Aanbevelingen aan regionale slams:

De organisatie van het NK Poetry Slam stelt - afgezien van de definitie van poetry slam (zie boven bij punt 2a) - vooralsnog geen eisen aan regionale slams, maar doet wel de volgende aanbevelingen:

* Het publiek hoort invloed te hebben op de voortgang van de avond en de uiteindelijk gekozen winnaar. Poetry slam is ontstaan in de VS vanuit het idee dat het publiek recht op een stem heeft en invloed op het verloop van de avond. Dit is een kritische succesfactor.

* Een poetry slam hoort een open inschrijving te hebben in de voorrondes.

* Op het NK is de finale een battle. Door een battle in de voorronde op te nemen kunnen kandidaten zich beter voorbereiden op het NK.

* De voordrachttijd per ronde moet circa 3 minuten bedragen, met een maximale uitloop van 30 seconden. 

______________________________________________________________

3) NK OPZET EN JURERING

a) Het idee van de wedstrijd

Een poetry slam heeft de vorm van een wedstrijd om te kunnen selecteren. Er bestaat geen perfecte vorm van jurering. Uiteindelijk gaat het om de poëzie en om een leuke avond, niet om de competitie.

b) Jurering

Zowel bij de halve finale als de finale wordt er gestemd door zowel een vakjury als het publiek. De vakjury bestaat bij elke slam uit drie personen. Deze personen gelden als autoriteit op het gebied van de letteren dan wel de voordrachtskunst in de meest brede zin van het woord. Er wordt geprobeerd om geen juryleden tegenover kandidaten te zetten waarmee het betreffende jurylid een intense vriendschappelijke, zakelijke of vijandige relatie heeft. Omdat de indeling van de twee halve finales plaatsvindt door middel van loting én omdat we niet op de hoogte zijn van alle onderlinge verhoudingen, kunnen we ongemak niet 100% voorkomen.

c) Volgorde

Voorafgaand aan elke slam wordt de volgorde van de kandidaten, in bijzijn van de kandidaten, bepaald door het trekken van kaarten. In de tweede ronde van de finale wordt de volgorde omgedraaid. In de battle wordt een muntje opgegooid om te bepalen wie er begint.

d) Wedstrijdopbouw halve finale

De halve finale* bestaat uit drie rondes. In ronde één en twee krijgen alle kandidaten 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop. Na 3 minuten en 30 seconden wordt het geluid weggedraaid. Na elke ronde geven de juryleden hun mening en mag het publiek stemmen. Na ronde twee blijven acht kandidaten over die naar de finale gaan. De derde ronde is een battle, die wordt gevoerd door de publiekslieveling en de jurylieveling. In de battle hebben de twee finalisten samen 7 minuten. Ze spreken om en om. Na 7 minuten gaat de rode lamp branden. Als de ene dichter is begonnen, mag de andere dichter eindigen. De dichters krijgen zo de kans om een gelijk aantal gedichten voor te dragen. 

*Vanwege het grote aantal deelnemers wordt de halve finale op twee locaties tegelijk gehouden. De veertien deelnemers worden verdeeld over twee zalen, in elke zaal zeven deelnemers waarvan er vier door gaan naar de finale. In beide zalen verloopt de halve finale op de hier omschreven wijze.

e) Wedstrijdopbouw finale

De finale bestaat uit drie rondes. Na elke ronde vallen er kandidaten af. In de eerste en tweede ronde krijgen de kandidaten 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop. Na 3 minuten gaat de rode lamp aan, ten teken dat de tijd op is en heb je nog 30 seconden voordat de muziek op volle kracht wordt ingedraaid of het geluid uitgedraaid. De derde ronde is een battle, waarin de twee finalisten samen 7 minuten hebben. Ze spreken om en om. Na 7 minuten gaat de rode lamp branden. Als de ene dichter is begonnen, mag de andere dichter eindigen. De dichters krijgen zo de kans om een gelijk aantal gedichten voor te dragen.

f) Jurering halve finale

Na elke ronde geeft de jury hun mening over de voorgaande deelnemers. Het publiek stemt per deelnemer door een roos wel of niet in de lucht te houden. Het publiek mag op meerdere kandidaten stemmen. Van de in totaal veertien kandidaten gaan de vier met de beste beoordeling van het publiek en vier deelnemers gekozen door de jury door naar de finale; acht in totaal.

*Vanwege het grote aantal deelnemers wordt de halve finale op twee locaties tegelijk gehouden. De veertien deelnemers worden verdeeld over twee zalen, in elke zaal zeven deelnemers waarvan en vier door gaan naar de finale. In beide zalen verloopt de halve finale op de hier omschreven wijze.

Ronde 1: 14 deelnemers (verdeeld over twee zalen)

Na deze ronde geeft de jury feedback en stemt het publiek.

Ronde 2: 14 deelnemers (verdeeld over twee zalen), 8 gaan door

Na deze ronde geeft de jury feedback en stemt het publiek.

Het aantal stemmen per deelnemer van ronde 1 en 2 wordt opgeteld. De acht deelnemers met meeste stemmen gaan door naar de finale.

Ronde 3 (battle): 2 deelnemers, 1 wint.

Het publiek bepaalt wie wint. De vakjury geeft alleen feedback en advies.

g) Jurering finale 

Juryleden stemmen individueel en geven na elk optreden cijfers tussen 1 en 10. De drie jurycijfers worden gemiddeld tot een cijfer per kandidaat tussen 1 en 10. Het publiek geeft door middel van applausmeting een rapportcijfer tussen 1 en 10 (gemeten dB wordt omgerekend in een rapportcijfer). Het gemiddelde van het jurycijfer en publiekscijfer vormt het uiteindelijke oordeel van jury en publiek over de betreffende kandidaat. In de laatste ronde bepaalt het publiek de winnaar. 

Ronde 1: 8 deelnemers, 5 gaan door. 

Het eindcijfer van elke deelnemer is een gemiddelde van het jurycijfer en het publiekscijfer.

Als de 5e en 6e plaats gelijk eindigen, geeft het publiekscijfer de doorslag. Als de publiekscijfers ook precies hetzelfde zijn, moet de jury stemmen en gaat de deelnemer die 2 van de 3 jurystemmen krijgt door.

Ronde 2: 5 deelnemers, 2 gaan door. 

Het eindcijfer van elke deelnemer is een gemiddelde van het jurycijfer en het publiekscijfer.

Als de 2e en 3e plaats exact gelijk eindigen, geef opnieuw in eerste instantie het publiekscijfer de doorslag. Als die publiekscijfers precies hetzelfde zijn, moet de jury stemmen en gaat de deelnemer die 2 van de 3 jurystemmen krijgt door.

Ronde 3 (battle): 2 deelnemers, 1 wint.

Het publiek bepaalt wie wint. De vakjury geeft alleen feedback en advies.

h) Scheidsrechter

Er is een scheidsrechter/rekenmeester die toezicht houdt op het verloop van de wedstrijd, de correcte werking van de apparatuur en de toegewezen spreektijd. De deelnemers stemmen bij deelname in met het oordeel van deze scheidsrechter.

 i) Verboden/geboden

Elke tekst die de kandidaat tijdens het NK Poetry Slam voordraagt moet eigen werk en hoofdzakelijk Nederlandstalig zijn – voor klankgedichten geldt dit uiteraard niet. Bij het NK Poetry Slam is het gebruik van elektronische hulpmiddelen en muziekinstrumenten, uitgezonderd de microfoon, niet toegestaan. In kledingkeuze en niet-gemechaniseerde accessoires is de deelnemer vrij.

______________________________________________________________

4) Diskwalificatie & overige voorwaarden

Het NK Poetry Slam behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren, indien hun gedrag of het gedrag van de betrokken organisator de integriteit van de uitslagen of de veiligheid van derden in gevaar brengt. Laster aan het adres van de organisatie, het gebruik van racistische, fascistische en andersoortige haatdragende teksten worden niet getolereerd en kunnen bestraft worden met diskwalificatie. 

Het NK Poetry Slam is niet verantwoordelijk voor het rechtmatig verloop van regionale poetry slams. Er bestaat voor de organisatoren van het NK Poetry Slam in principe geen mogelijkheid het verloop of de gemaakte keuzes van regionale slams af te wijzen of te beïnvloeden, buiten de in hoofdstuk 2 ('Over regionale poetry slams en afvaardiging van NK-kandidaten') gestelde voorwaarden.

De organisatoren van het NK Poetry Slam zijn niet verantwoordelijk voor het oordeel van vakjury en het publiek.

Deelnemende organisaties en kandidaten verklaren zich bereid op de hoogte te zijn van het reglement behorende bij de wedstrijd en hiermee akkoord te gaan.

De NK Poetry Slam organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen of aan te vullen, indien zij dit noodzakelijk acht. Elke wijziging aan het reglement is pas van kracht wanneer zij via de website van ILFU is gepubliceerd.

______________________________________________________________

5) Disclaimer

ILFU sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deelname aan het NK Poetry Slam, of het gebruik van de op deze webpagina’s geboden informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.